Shivratri

Mandi, Himachal Pradesh

Camel Fair

Pushkar, Rajasthan

Kumbh Mela

Haridwar – Allahabad – Nasik – Ujjain

Dance Festival

Khajuraho – Chidambram – Mahabalipuram